Начало Проекти ПРОЕКТ “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”

 

За учениците от 10 г клас – специалност Експлоатация на пристанищата и флота

От октомври 2013 г. стартира проект „Ученически практики“, който се осъществява с финансовата подкрепа

на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Педагогическият съвет на ВМГ „Св. Н. Чудотворец“ на свое заседание взе решение за участие в проекта

и определи наблюдаващите учители Елица Фурнаджиева и Румяна Ганчовска.

Проектът има за цел постигане, подобряването на качеството на ПОО /професионалното обучение и образование/

и улесняване на достъпа до практическото обучение на системата на професионалното обучение

и образование чрез повече и по-добри възможности за практика в реална среда,

активно включване на бизнеса при разработване на програми за практическото обучение по професии,

улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование чрез повишаване

качеството на ПОО. Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО

със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда

и в условията на оперативно партньорство с работодателите – партньори.

През учебната 2013/2014 година в проекта участват 14 ученика от Xклас от специалност

„Експлоатация на пристанищата и флота“.

Проведени бяха редица срещи с ръководството на „Пристанище Варна“ ЕАД, след което бе сключен

договор и определени наставниците от тяхна страна.

За провеждането на ученическите практики се разработи програма, за конкретно работно място от

наблюдаващите учители, съвместно с наставниците и утвърдена от директора. В продължение на

няколко месеца учениците, включени в проекта ще отработват по 240 часа и ще получат стипендия от 300 лева.

Присъствието на учениците се отразява в ученически дневник и успешното приключване

се признава само при отработване на часовете.

Ръководството на ВМГ „Св. Н. Чудотворец“ благодари на „Пристанище Варна“ ЕАД за съгласието за съвместно

участие в Европейския проект и предоставената възможност на учениците за навлизане в професията

и придобиването на необходимите професионални компетенции в реална работна среда.