Начало Самостоятелна форма

 

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – М. АВГУСТ ЗА УЧЕНИЦИ  12 КЛАС-  СФО

Спец.

Клас

Предмет

Дата

Стая

Час

1.    

12

ЕОК

Учебна практика – обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане

01.08.22

110

8,30

2.    

12 ЕОК

Учебна практика - плавателна

02.08.22

319

8,30

3.    

12 ЕОК

Производствена практика- плавателна

03.08.22

319

8,30

4.    

12

ЕОК

Електрообзавеждане на кораба

04.08.22

110

8,30

5.    

12

ЕОК

Експлоатация на корабното електрообзавеждане

05.08.22

110

8,30

6.    

12 ЕОК

Автоматизация на кораба

08.08.22

110

8,30

7.    

12

ЕОК

РПП -  Автоматизирани системи на кораба

09.08.22

110

8,30

8.    

12 ЕОК

Математика

10.08.22

110

8,30

9.    

12 ЕОК

Български език и литература

11.08.22

110

8,30

10. 

12

EOK

РП - Български език и литература

12.08.22

110

8,30

11. 

12 ЕОК

Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда

16.08.22

110

8,30

12. 

12

ЕОК

Гражданско образование

17.08.22

110

8,30

13. 

12

ЕОК

Руски език

17.08.22

110

8,30

14. 

12 ЕОК

Чужд език по професията - английски

18.08.22

110

8,30

15. 

12 ЕОК

Физическо възпитание и спорт

19.08.22

ФП

8,30

 

 


ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


1. Учениците, записани в самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021год. да полагат изпити за определяне на годишна оценка за съответния клас, съгласно училищния учебен план.

2. Изпитите се провеждат в една редовна и две поправителни сесии за учебната година.

3. Редовната сесия - в периода от 01.04.2021г. до 30.04.2021г.

4.   Първата поправителна сесия:

·     За ученици от VІІІ до ХІ клас - от 01.07.2021г. до 15.07.2021г.;

·     За ученици от ХІІ клас – от 07.05.2021г. до 15.05.2021г.

5.   Втората поправителна сесия:

·     За ученици от VІІІ до ХІ клас - от 15.08.2021г. до 31.08.2021г.;

·     За ученици от ХІІ клас – от 01.08.2021г. до 15.08.2021г.

6.       До явяване на поправителни изпити се допускат само ученици, които имат слаби оценки или са подали заявление за явяване на изпит, но не са се явили.

7.       Учениците имат право да получават консултации от учителите, съгласно графика за консултации.

8.       Ученици, които в рамките на определените сесии през учебната година не са се явили на нито един изпит и не са подали заявление да продължат обучението си през следващата учебна година, се считат за отпаднали.

9.       Заявление за допускане до изпити през съответната изпитна сесия се подава до директора на училището, не по-късно от 10 работни дни преди всяка изпитна сесия. В заявлението се посочват учебните предмети, на които ученикът желае да се яви. В един ден ученикът може да се яви само на един изпит.

10.    Ученикът продължава обучението си в по-горен клас през следващата учебна година, ако е положил успешно всички изпити по учебните предмети, съгласно училищния учебен план.


ЗАЯВЛЕНИЕ