Начало Самостоятелна форма

 

График за изпити м.август 2021 година – 12 клас - ученици СФО

Спец.

Клас

Предмет

Дата

Стая

Час

1.    

КММ-м12кл.

Заваряване

02.08.21

110

8.30

2.    

КММ-м12кл.

КДВГ – ЗИП

03.08.21

110

8.30

3.    

КММ-м12кл.

Математика

03.08.21

110

8.30

4.    

КММ-м12кл.

Производствена практика

04.08.21

УР

8.30

5.    

КММ-м12кл.

Учебна практика  по специалността

05.08.21

УР

8.30

6.    

КММ-м12кл.

Учебна практика – заваряване

06.08.21

УР

8.30

7.    

КММ-м12кл.

Корабни системи и устройства

09.08.21

110

8.30

8.    

КММ-м12кл.

Технология на кораборамонта

10.08.21

110

8.30

9.    

КММ-м12кл.

Корабни двигатели с вътрешно горене

11.08.21

110

8.30

10. 

КММ-м12кл.

Корабни парни котли и турбини

12.08.21

110

8.30

11. 

КММ-м12кл.

Физическо възпитание и спорт

13.08.21

ФП

8.30

12. 

КММ-м12кл.

Икономика

16.08.21

110

8.30

13. 

КММ-м12кл.

Английски език по професията

17.08.21

110

8.30

14. 

КММ-м12кл.

Български език и литература–ЗИП

18.08.21

110

8.30


График поправителна сесия – м. август за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение

Спец.

Клас

Предмет

Дата

СтаяЧас

Комисия по оценяване

Квестори

1.    

11

Математика

16.08.21

110

8,30

М.Русева

Ж.Стойнева

Х.Чакърова

С.Симеонов

2.    

11

КММ

Английски език по професията

17.08.21

110

8,30

Д.Овале

Д.Ганева

Т.Стоянова

Х.Чакърова

3.    

11

ЕПФ

Английски език по професията

17.08.21

110

8,30

Д.Овале

Д.Ганева

Т.Стоянова

Х.Чакърова

4.    

11

Български език и литература

18.08.21

110

8,30

А.Пенева

Т.Живкова

Т.Стоянова

Х.Чакърова

5.    

11

Гражданско образование

19.08.21

110

8,30

Т.Крумова

А.Пенева

С.Симеонов

Р.Неделчев

6.    

10

КМ

Електротехника и електроника

20.08.21

110

8,30

Д.Петкова

Н.Недялова

Т.Крумова

Б.Станев

7.    

11

КММ

Електроника

20.08.21

110

8,30

Д.Петкова

Н.Недялова

Т.Крумова

Б.Станев

8.    

11

КММ

Техническа механика

23.08.21

110

8,30

Е.Поповска

К.Левков

Д.Овале

Д.Демирова

9.    

11

КММ

Термодинамика

24.08.21

110

8,30

E.Поповска

В.Добрев

Р.Тодорова

Р.Миленкова

10. 

11

КММ

Корабни спомагателни механизми

25.08.21

110

8,30

E.Поповска

В.Добрев

В.Герчева

Т.Живкова

11. 

11

КММ

Корабни двигатели с вътрешно горене

30.08.21

110

8,30

Е.Поповска

В.Добрев

Г.Драгнева

Р.Вълева

12. 

11

КММ

Заваряване

31.08.21

110

8,30

Е.Поповска

В.Добрев

М.Русева

К.Витлиемова

13. 

11

КММ

РПП – Корабни силови уредби

01.09.21

110

8,30

А.Шойлева

В.Добрев

А.Пенева

С.Симеонов

14. 

11

КММ

Корабни парни котли и турбини

02.09.21

110

8,30

А.Шойлева

В.Добрев

И.Маринов

Ж.Стойнева

15. 

11

КММ

Корабни системи и механизми

03.09.21

110

8,30

А.Шойлева

В.Добрев

И.Маринов

Ж.Стойнева

16. 

11

 

Руски език

07.09.21

110

8,30

Хр.Чакърова

Г. Драгнева

Н.Полименова

Р.Неделчев

17. 

11

ЕПФ

Теория на кораба

08.09.21

110

8,30

А.Коларов

Е.Фурнаджиева

М.Русева

Г.Драгнева

18. 

11

КММ

Учебна практика - заваряване

08.09.21

УР

8,30

В.Добрев

К. Левков

-

19. 

11

 

Физическо възпитание и спорт

09.09.21

СП

8,30

Б.Станев

С.Симеонов

-

20. 

11

ЕПФ

Обща теория на счетоводната отчетност

10.09.21

110

8,30

Р.Ганчовска

Д.Иванова

Б.Станев

С.Симеонов

21. 

11

КММ

Учебна практика -  обслужване и ремонт на корабни машини и механизми

10.09.21

УР

8,30

В.Добрев

К. Левков

-

22. 

11

КММ

Учебна практика - плавателна

13.09.21

УР

8,30

В.Добрев

К. Левков

-

23. 

11 КММ

Производствена практика – плавателна

14.09.21

УР

8,30

В.Добрев

К. Левков

-


Заявление за допускане до изпити се подава до директора на училището, не по-късно от 10 работни дни преди изпитната сесия


ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


1. Учениците, записани в самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021год. да полагат изпити за определяне на годишна оценка за съответния клас, съгласно училищния учебен план.

2. Изпитите се провеждат в една редовна и две поправителни сесии за учебната година.

3. Редовната сесия - в периода от 01.04.2021г. до 30.04.2021г.

4.   Първата поправителна сесия:

·     За ученици от VІІІ до ХІ клас - от 01.07.2021г. до 15.07.2021г.;

·     За ученици от ХІІ клас – от 07.05.2021г. до 15.05.2021г.

5.   Втората поправителна сесия:

·     За ученици от VІІІ до ХІ клас - от 15.08.2021г. до 31.08.2021г.;

·     За ученици от ХІІ клас – от 01.08.2021г. до 15.08.2021г.

6.       До явяване на поправителни изпити се допускат само ученици, които имат слаби оценки или са подали заявление за явяване на изпит, но не са се явили.

7.       Учениците имат право да получават консултации от учителите, съгласно графика за консултации.

8.       Ученици, които в рамките на определените сесии през учебната година не са се явили на нито един изпит и не са подали заявление да продължат обучението си през следващата учебна година, се считат за отпаднали.

9.       Заявление за допускане до изпити през съответната изпитна сесия се подава до директора на училището, не по-късно от 10 работни дни преди всяка изпитна сесия. В заявлението се посочват учебните предмети, на които ученикът желае да се яви. В един ден ученикът може да се яви само на един изпит.

10.    Ученикът продължава обучението си в по-горен клас през следващата учебна година, ако е положил успешно всички изпити по учебните предмети, съгласно училищния учебен план.


ЗАЯВЛЕНИЕ