Начало Училище УЧИЛИЩНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НA ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ "СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ"

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

ГОДИШЕН ПЛАН НА ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ ”СВ.Н.ЧУДОТВОРЕЦ” ЗА УЧЕБНАТА  2021/2022 година

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪВ ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯНА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА  ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРАЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИКА

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗПУО

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

СПОРТЕН КАЛЕНДАР