Начало Прием 2021/2022


          

 

                                ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ДНЕВНА ФОРМА  НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ

ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК

 Електротехник

Електрообзавеждане на кораби

Защитена от държавата специалност

 Английски език

 Корабен техник

Корабни машини и механизми

Защитена от държавата специалност

 Английски език

 Корабоводител

Корабоводене – морско

Защитена от държавата специалност

 Английски език

 Организатор по експлоатация

 на пристанищата и флота  

Експлоатация на пристанищата и флота

Специалност с очакван недостиг на пазара на труда

 Английски език

 Корабостроителен техник

Корабостроене

Специалност с очакван недостиг на пазара на труда

Дуална система на обучение

 Английски език

 Спедитор - логистик

Спедиция, транспортна и складова логистика

Специалност с очакван недостиг на пазара на труда

 Английски език

Техник на компютърни системи

Компютърна техника и технологии -

Предложена за иновативна паралелка

 Английски език

 

Всички ученици, приети в VІІІ клас по защитени от държавата специалности и по специалности, за които е налице очакван недостиг на пазара на труда, имат право да получават стипендия за обучение.

 

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи:

  • Удвояване на броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и удвояване на броя точки от националното външно оценяване по математика;
  • Оценките от свидетелството за основно образование по български език и литература и математика, превърнати по скала в точки.

Документи, необходими за записване на ученици

  • Заявление до директора
  • Свидетелство за основно образование - оригинал      
  • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. За записване в специалност Корабоводене-морско  и Електрообзавеждане на кораби в медицинското свидетелство трябва да е отразено и становище за цветоусещане

Записването на класираните ученици се извършва в сградата на ВМГ „Св. Н.Чудотворец“

Работно време на комисията за прием на ученици – всеки работен ден от 07.30 до 16.00 часа

 

Срокове за подаване на заявления за класиране и записване на ученици

ЕТАП

  ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ

ПЪРВИ

  05.07 - 07.07.2021 г.

 до 13.07.2021 г. вкл.

  до 16.07.2021 г.вкл.

ВТОРИ

  до 16.07.2021 г.

 до 20.07.2021 г. вкл.

  до 22.07.2021 г. вкл.

ТРЕТИ

  26.07 - 27.07.2021 г.

 до 29.07.2021 г. вкл.

  30.07.2021 г. вкл.

 

Телефони за справка:

Зам. директор УД: тел. 052/370 436