Начало   Стипендии

 

Съобщение относно: Подаване на документи за кандидатстване за стипендии от учениците след завършено основно образование – първи срок на учебната 2021/2022г.

Учениците, могат да кандидатстват за стипендия, като подадат документите си на класния ръководител, в срок до 22.10.2021 г.

Заявления-декларация може да изтеглите от тук ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ и ЗАЯВЛЕНИЕ-ЗАЩИТЕНИ

Учениците нямат право на стипендия, когато:

  - Повтарят учебната година, независимо от тяхното социално положение, с изключение на повтарящи поради болест;

  - Имат наложена санкция с решение на педагогическия съвет по чл. 206, ал. 3 от ЗПУO, за срока на санкцията.


Условия за отпускане на стипендии за първи срок на учебната 2021/2022 година

1. За постигнати образователни резултати за периода от 15.09.2021 г. до 31.01.2022 г. на ученици  с успех от 5.50 до 6.00 за учебната  2020/2021 г.

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от училище за периода от 15.09.2021 г. до 31.01.2022 г. наученици с успех от 4.50 до 5.49 за  учебната 2020/2021 г. и с доход на член от семейството до 650,00 лв., за периода от м. април 2021 до м. септември 2021г.

3. За ученици без родители или с един родител, получават стипендии за периода 15.09.2021 г. до 31.01.2022 г.

4. За подпомагане на ученици с трайни увреждания, получават стипендии за периода от 15.09.2021 г. до 31.01.2022 г.

5. За  периода от 15.09.2021 г. до 31.01.2022 г. на  ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.

Основен критерий:

   - успех минимум  4.00 за  учебната 2020/2021 г.

   - учениците да не са допуснали над 5 отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който се полага стипендията.

ЗАБЕЛЕЖКА: ВСИЧКИ СТИПЕНДИАНТИ ДА ПРЕДСТАВЯТ БАНКОВА СМЕТКА ЗА ПРЕВОД НА СТИПЕНДИЯТА


Списък на отпуснатите стипендии за първи срок на учебната 2019/2020 г.

Списък на отпуснатите стипендии за първи срок на учебната 2019/2020 г.

Списък на отпуснатите стипендии за първи срок на учебната 2019/2020 г.


 

Списък на отпуснатите стипендии за втори срок на учебната 2019/2020 г.