Начало    Обществен съвет

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ ВСЯКА ПАРАЛЕЛКА, ИЗБРАНИ НА РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА, ПРОВЕДЕНА НА 29.09.2016 Г., ЗА УЧАСТНИЦИ В СЪБРАНИЕТО ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ВМГ„СВ. Н. ЧУДОТВОРЕЦ“ – ГР.ВАРНА

 

ОТ ИНЖ. ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ШИШКОВА
ДИРЕКТОР НА ВМГ „СВ. Н. ЧУДОТВОРЕЦ“


                                         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с чл. 265 от ЗПУО и чл.11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да участвате в събрание за избор на членове  на Обществения съвет на ВМГ „Св. Н. Чудотворец“ на 30.11.2016 г. от 18,00 ч. в учителската стая на училището при следния дневен ред:

         1.  Запознаване сдейността на Обществения съвет;

         2.  Избор на членове на Обществения съвет на училището;

         3.  Избор на резервни членове на Обществения съвет;

         4.  Текущи въпроси.

 Надявам се на Вашето съдействие, взаимопомощ и присъствие.


ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.)