Начало Самостоятелна форма

График на изпитните сесии за ученици, преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение:

Изпитите се провеждат в три редовни и две поправителни сесии за учебната година.

Редовни сесии:

От 13.11.2017г. до 24.11.2017г., срок за подаване на заявления до 31.10.2017г.

От 15.01.2018г. до 26.01.2018г., срок за подаване на заявления до 20.12.2017г.

От 01.05.2017г. до 18.05.2018г., срок за подаване на заявления до 23.04.2018г.

Поправителни сесии:

От 02.07.2018г. до 13.07.2018г., срок за подаване на заявления до 22.06.2018г.

От 15.08.2018г. до 30.08.2018г., срок за подаване на заявления до 27.07.2018г.

Учениците, записани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018год. да полагат изпити за определяне на годишна оценка за съответния клас, съгласно училищния учебен план.

До явяване на поправителни изпити се допускат само ученици, които имат слаби оценки или са подали заявление за явяване на изпит,но не са се явили.

Учениците имат право да получават консултации от учителите, съгласно графика за консултации.


НОВО: ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА М. АВГУСТ ЗА УЧЕНИЦИ, ПРЕМИНАЛИ В СФО

КЛАС СПЕЦ. предмет дата място час комисия квестори
1 12 ЕОК Електрообзавеждане на кораба 14.08.18г. 110 8,30 Н.Недялова В.Чамова И.Кирилова Д.Овале
2 10 ЕПФ Електротехника и електроника 14.08.18г. 110 8,30 Н.Недялова В.Чамова И.Кирилова Д.Овале
3 11 КТТ Философия 14.08.18г. 110 8,30 Т.Крумова               А. Пенева И.Кирилова Д.Овале
4 11 ЕОК ЗИП - Български език и литература 16.08.18г. 110 8,30 А. Пенева                     Д. Кунев Д.Иванова  Р.Миленкова
5 10 ЕПФ Български език и литература 16.08.18г. 110 8,30 А. Пенева                     Д. Кунев Д.Иванова  Р.Миленкова
6 10 ЕПФ Английски език 17.08.18г. 110 8,30 Д.Овале         Ив.Кирилова М. Щерева Р.Тодорова
7 11 КТТ Английски език 17.08.18г. 110 8,30 Д.Овале         Ив.Кирилова М. Щерева Р.Тодорова
8 10 ЕПФ Математика 20.08.18г 110 8,30 М. Щерева Р.Тодорова Н.Митева Т.Стоянова
9 11 ЕОК Физическо възпитание и спорт 20.08.18г. спортна площадка 8,30 Ил.Куцаров Р.Ганчовска  
10 11 КТТ Предприемачество 20.08.18г. 110 8,30 Р.Ганчовска Д.Иванова Н.Митева Т.Стоянова
11 11 ЕОК История и цивилизация 21.08.18г. 110 8,30  Н.Полименова Т.Стоянова  Н.Митева Ан.Пенева
12 10 ЕПФ История и цивилизация 21.08.18г. 110 8,30  Н.Полименова Т.Стоянова  Н.Митева Ан.Пенева
13 10 ЕПФ Биология и здравно образование 22.08.18г. 110 8,30 М.Николова         Д.Кокорска И.Куцаров  Д.Кунев
14 11 КТТ Проектиране на електронни схеми 22.08.18г. 110 8,30 Ал.Георгиева Г.Георгиев И.Куцаров  Д.Кунев
15 11 ЕПФ Здравословни и безопасни условия на труд 23.08.18г. 110 8,30 Е. Поповска            А. Шойлева М.Николова  Г.Иванова
16 10 ЕПФ Физика и астрономия 23.08.18г. 110 8,30 Р.Тодорова              Р. Миленкова М.Николова  Г.Иванова
17 11 КТТ Дънни платки за РС 23.08.18г. 110 8,30 Г.Георгиев Зл.Вангелова М.Николова  Г.Иванова
18 10 ЕПФ Химия и опазване на околната среда 24.08.18г. 110 8,30 М. Николова            Д. Демирова Г.Иванова И.Куцаров
19 11 КТТ Процесори и памети за РС 24.08.18г. 110 8,30 Г.Георгиев Зл.Вангелова Г.Иванова И.Куцаров
20 10 ЕПФ Информационни системи в транспорта 27.08.18г. 110 8,30 Г.Георгиев Зл.Вангелова Н.Митева Н.Полименова
21 11 КТТ Компютърни мрежи 27.08.18г. 110 8,30 Г.Георгиев Зл.Вангелова Н.Митева Н.Полименова
22 10 ЕПФ Информационни технологии 28.08.18г. 110 8,30 Ив.Кьосева Зл.Вангелова Н.Митева Ан.Пенева
23 11 КТТ Приложен софтуер 28.08.18г. 110 8,30 Ив.Кьосева Зл.Вангелова Н.Митева Ан.Пенева
24 10 ЕПФ Теория на кораба 29.08.18г. 110 8,30 Д.Михова Ан.Шойлева Г.Иванова М.Николова