Начало График на учебните часове

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

1.      Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на работа.

2.      Училището е отворено в работните дни от 7,30 до 16,30 часа.

3.      Учебният ден за учениците започва в 8,00 часа и завършва съгласно седмичното разписание.

4.      Началото на учебния час се оповестява с два "звънеца": първият - за учениците, а втория - за учителите. Краят на учебния час се оповестява също със "звънец". Биенето на звънеца се извършва от определени от директора лица. Промени в графика на деня се правят само с разрешение на директора.

5.      Продължителността на учебните часове е 45 минути. Междучасията траят 10 минути. Голямото междучасие е с продължителност 25 минути след 3-тия учебен час.

6.      Продължителността на учебните часове по производствената практика е 60 минути с почивки, не по-малко от десет и не повече от тридесет минути.

7.      При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час може да бъде намалена да 20 минути със заповед на директора на училището.

8.      Часът на класа се провежда всяка седмица във всички класове, съгласно седмично разписание, утвърдено от директора и съгласувано от РЗИ - Варна.

9.      График за провеждане на учебните часове по теория и практика:

1. 8.00 - 8.45 часа

2. 8.55 - 9.40 часа

3. 9.50 - 10.35 часа

4. 11.00 - 11.45 часа

5. 11.55 - 12.40 часа

6. 12.50 - 13.35 часа

7. 13.45 - 14.30 часа

10.   Учебният час за спортни дейности се включва в седмичното разписание извън броя на учебните часове и се провежда по график, съобразно спортната база в училището.

11.    Факултативните часове и часовете по СИП се провеждат извън седмичното разписание по график, утвърден от директора.

12.    Последователни учебни часове може да се организират без почивка между тях след решение на педагогическия съвет по учебна и производствена практика, но не повече от три последователни учебни часа.

13.    Часовете за консултации на учителите са извън седмичното разписание по график, утвърден от директора.

14.    Учебната плавателна и учебно-производствената плавателна практика на учениците се провежда по график, утвърден от директора след съгласуване с началника на РУО - Варна.

15.    За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи различно от утвърденото седмично разписание на часовете при:

-          Разместване на часовете във връзка с провеждане на регионални и национални външни оценявания;

-          Разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители;

-          Необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същи учебен предмет, които не са предвидени в седмичното разписание за провеждане на класни работи, както и за организирано посещение на културни и научни институции и прояви.