Начало Училище УЧИЛИЩНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НA ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ "СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ"

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

ГОДИШЕН ПЛАН НА ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ ”СВ.Н.ЧУДОТВОРЕЦ” ЗА УЧЕБНАТА  2018/2019 година

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯНА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА  ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

СПОРТЕН КАЛЕНДАР