Начало Прием 2019/2020

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

ДНЕВНА ФОРМА  НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ

ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК

 Електротехник

 Електрообзавеждане на кораби

Защитена от държавата специалност

 Английски език

 Корабен техник

 Корабни машини и механизми

Защитена от държавата специалност

 Английски език

 Корабоводител

 Корабоводене – морско

Защитена от държавата специалност

 Английски език

 Организатор по експлоатация

 на пристанищата и флота  

 Експлоатация на пристанищата и флота

Специалност с очакван недостиг на пазара на труда

 Английски език

Спедитор - логистик

 Спедиция, транспортна и складова логистика

Защитена от държавата специалност

 Английски език

 

Всички ученици, приети в 8-ми клас имат право да получават стипендия за обучение по защитена от държавата специалност или специалност, по която е налице очакван недостиг на пазара на труда.

 

ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ

ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК

 Корабостроителен техник

 Корабостроене

 Английски език

 Корабен монтьор

 Ремонт на кораби

 Английски език

 

ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

  • Стипендии за всички учениците от 8, 9 и 10 клас;

  • Практическо обучение в реална работна среда;

  • Възнаграждение в размер на минимум 90% от минималната работна заплата за учениците от 11 и 12 клас по трудов договор;

  • Обучение, адаптирано към тенденциите в развитието на бизнеса;

  • Отлични кариерни перспективи на пазара на труда;

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи:

  • Удвояване на броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и удвояване на броя точки от националното външно оценяване по математика;
  • Оценките от свидетелството за основно образование по български език и литература и математика, превърнати по скала в точки.

Документи, необходими за записване на ученици

  • Заявление до директора
  • Свидетелство за основно образование - оригинал      
  • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. За записване в специалност Корабоводене-морско  и Електрообзавеждане на кораби в медицинското свидетелство трябва да е отразено и становище за цветоусещане

Записването на класираните ученици се извършва в сградата на ВМГ „Св. Н.Чудотворец“

Работно време на комисията за прием на ученици – всеки работен ден от 07.30 до 16.00 часа

 

Срокове за подаване на заявления за класиране и записване на ученици

ЕТАП

  ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ

ПЪРВИ

  03.07 - 05.07.2019 г.

 до 11.07.2019г. вкл.

  до 16.07.2019г.вкл.

ВТОРИ

  до 16.07.2019 г.

 до 18.07.2019 г. вкл.

  до 22.07.2019 г. вкл.

ТРЕТИ

  24.07 - 25.07.2019 г.

 29.07.2019 г. вкл.

  31.07.2019 г. вкл.

 

График за дейностите по приемане на ученици

 

Телефони за справка:

Зам. директор УД: тел. 052/370 436