Начало Проекти Проект "Твоят час"

EUOP_Sciense
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Училищни дейности по проект BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка?
  2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене?
  3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области?
  4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища?
  5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация?
  6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците?
  7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
  8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Продължителност на проекта – до 31 октомври 2018 г.

Платформа на проекта “Твоят час” – виж тук

Анкетна карта

Индивидуална образователна карта

Дейности финансирани по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

Дейност / Име Тип занимание Брой ученици  Ръководител 2016/2017
1 Opportunities – Възможности Обучителни затруднения 10 Даниела Николова Демирова-Тасчиян
2 Всичко си има история Обучителни затруднения 10 Наталия Сергеева Полименова
3 Евристика Занимание по интереси 16 Таня Симеонова Крумова
4 Езикът като основно средство за общуване Обучителни затруднения 10 Антоанета Иванова Пенева
5 Книжовен език Обучителни затруднения 10 Димитър Колев Кунев
6 Компютърен свят Занимание по интереси 15 Златинка Георгиева Вангелова
7 Компютърен специалист Занимание по интереси 15 Ивилина Стоянова Кьосева
8 Магията на танца Занимание по интереси 12 Александрина Лазарова Георгиева
9 Математиката не е трудна Обучителни затруднения 10 Марияна Тинчева Щерева
10 Млад ветроходец Занимание по интереси 24 Митко Василев Методиев
11 Млад моряк Занимание по интереси 24 Бранимир Цветанов Тодоров
12 Опознай своя род и език Обучителни затруднения 10 Дарина Веселинова Василева - Тодорова
13 Предприемачески практики в радиожурналистиката Занимание по интереси 15 Румяна Иванова Ганчовска
14 Приложна астрономия Обучителни затруднения 10 Бранимир Цветанов Тодоров
15 Приложна физика – електротехника Обучителни затруднения 10 Юлияна Тодорова Георгиева
16 Руският език в глобалния свят Обучителни затруднения 10 Недялка Димчева Митева
17 Тайните на техническото чертане и механиката. Занимание по интереси 17 Анелия Александрова Шойлева
18 Увлекателна математика Обучителни затруднения 10 Жулиета Нейчева Стойнева
19 Физика – приложна механика Обучителни затруднения 10 Елена Петрова Поповска
20 Футбол на младите Занимание по интереси 14 Койчо Белчев Койчев